Handige links

Op dit gedeelte van de site ziet allerhande links naar sites waar u misschien nog wat aanvullende informatie over het pedicurevak kunt vinden. Mocht u nog iets missen of een leuke, informatieve link aanbevelen, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

 

 


Brancheorganisatie ProVoet

De pagina met alle informatie over ProVoet en de ProVoet pedicure.

Het kwaliteitsregister voor pedicures

Alle pedicures die serieus met hun vak bezig zijn staan sinds een aantal jaren geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor pedicures. 

Podotherapie in de buurt

Podotherapie in de buurt: voor nieuwe steunzolen, aanpassing aan bestaande zolen of hulp bij onverklaarbare voetklachten verwijs ik naar voetzorg Voorburg/Leidschendam.

AVG verklaring

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Annemiek Gerrits, medisch pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-             Administratieve doeleinden;

-             Communicatie over de behandeling;

-             Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-             De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annemiek Gerrits, medisch pedicure, de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-             Voornaam;

-             Tussenvoegsel;

-             Achternaam;

-             (Zakelijk) Telefoonnummer;

-             (Zakelijk) E-mailadres;

-             Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Annemiek Gerrits, medisch pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-             Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Annemiek Gerrits, medisch pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-             Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-             Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annemiek Gerrits, medisch pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-             Voornaam;

-             Tussenvoegsel;

-             Achternaam;

-             Telefoonnummer;

-             E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Annemiek Gerrits, medisch pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-             Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-             Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-             Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Annemiek Gerrits, medisch pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-             Alle personen die namens Annemiek Gerrits, medisch pedicure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-             We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-             We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-             Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-             We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Annemiek Gerrits, medisch pedicure

T.a.v. Mevrouw P.A. Gerrits-van Heijningen

Oosteinde 137

2271 EE Voorburg

0613961288

1968.miek@gmail.com

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland